شماره تماس
05144410136
ایمیل
mail@royesh-ed.com

تماس با ما

آدرس  موسسه
سبزوار، توحیدشهر، بلوک دوم، معلم 10 قطعه ی سوم شمالی
شماره تماس
(051)-44410136

شماره فکس

(051)-44413997
پست الکترونیک
mail@royesh-ed.com

 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال نمائید

  رویش

مهد کودک و پیش دبستانی خصوصی رویش

ما مهدکودک و پیش دبستانی خصوصی رویش هستیم که به اختصار خود را رویش می نامیم!

- ما گروهی از آدم‌هایی هستیم که سال‌هاست به دنبال کمک به ساختن و شخصیت دادن به  کودکان شما هستیم تا آینده ایران مان را با پرورش انسان های فریهخته تضمین نمائیم.

- ما در زمینه‌ی مهدکودک و پیش دبستانی‌ فعالیت می‌کنیم.

موسسه :

مهدکودک و پیش دبستانی رویش

تاریخ آغاز :

25 تیرماه 1395

فعالیت ما :

آموزش و پرورش کودکان زیر 7 سال

مقاطع :

مهدکودک و پیش دبستانی

 

footerbal

درباره مدیر مهد

 

معصومه برآبادی

در ﺑهمن ﻣﺎه 1353 به ﻋﻧوان اوﻟﯾن ﻓرزﻧد ﺧﺎﻧواده دﯾده به جهان ﮔﺷود که ﺑﻌدها ﺑﺎ اﺿﺎﻓه ﺷدن ﻓرزﻧدان دﯾﮕر ﺑه ﺧﺎﻧواده و ﻋﺷﻖ و ﻋﻼﻗه ای ﮐه ﺑه ﻣراﻗﺑت از آنها ﺷﮑل ﮔرﻓﺗه ﺑود و اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری و ﮐﻣﮏ ﺑه ﻣﺎدرﮐه ﻋﻼﻗه ﻣﻧد ﺑه ﮐﺎرهای هنری ﻣﺧﺗﻠف و ﺳرﮔرم ﮔذراﻧدن دوره های ﻣﺧﺗﻠف ھﻧری ﺑود ﺑﺎﻋث ﺷد ﺷبه ﻣهد ﮐودﮐﯽ در ﺧﺎﻧه ﺷﮑل ﺑﮕﯾرد. 

دﻧﯾﺎی شیرین ﮐودﮐﺎن ﮐه اﯾﻧﺟﺎ  ﺷﺎﻣل ﺧواهر و ﺑرادرهای ﮐوﭼﮑﺗر ﺑود و ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻧﻘش آﻓرﯾﻧﯽ و اﯾﻔﺎی ﻧﻘش در اﯾن دﻧﯾﺎ و ﺗﻼش ﺑرای ﺧوﺷﺣﺎل ﮐردن ﻣﺎدر و اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺑﺎﻋث ﺷد اﯾن ﺣس ﺗﻘوﯾت ﺷود اﻣﺎ ازدواج زودهنگام وی را در ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻗرار داد او در ﺳن 17 ﺳﺎﻟﮕﯽ ازدواج ﮐرده و در 20 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﭘﺳری ﻣﯾﺷود.  

اﯾن ﻋﺷﻖ ﺑﺎ آﻣدن اﯾن ﭘﺳر ﻋﻣﯾﻖ ﺗر ﺷد و او را ﺑه ﺳﻣت ﻣطﺎﻟﻌﮫ درﺑﺎره ﮐودک ﺳوق داد.

در راﺳﺗﺎی رﺷد ﮐودک ﺧود ﺑهترین ﻣهدﮐودک ﺷهر را اﻧتخاب ﮐرد و ﺧواﺳت ﮐﻧﺎر ﮐودک ﮐه ﺧود در آن ﻣهد ﺣس ﺧوب را  ﺑرای ﮐودﮐﺎن دﯾﮕر نیز  ایجاد  ﮐند.

و به ﻋﻧوان ﻣرﺑﯽ ﺷﯾرﺧوار نوپا و نوباوه و پیش دبستانی ﮐﺎر ﺧود را ﺷروع ﮐرد و ﺑﺎ همان بچه هایی که از سه ماهگی به اﯾﺷﺎن ﺳﭘرده ﺷده ﺑودﻧد ﺑه ﻋﻧوان  ﻣرﺑﯽ ﺷﯾرﺧوار ﻧوپا و نوباوه و ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎم ﻣراﺣل رﺷد آﻧها را تجربه ﮐرد.

در ﺳﺎلهای ﺑﻌد به ﻋﻧوان ﻣرﺑﯽ ﭘﯾش دﺑﺳﺗﺎﻧﯽ ، ﻣﻌﺎون آﻣوزﺷﯽ ، ﻣدﯾرﯾت داﺧﻠﯽ ﻣهد ، ﻣﻌﻠم ﭘﺎﯾه اول و دوم ﺑه ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود در ﺣوزه  ﮐودک اداﻣه داد و در ﺳﺎل ١٣٩۵ ﻣرﮐز روﯾش را ﮐﻠﯾد زد و از همان سال اول به عنوان سرگروه مراکز پیش دبستانی انتخاب شد و رسالت خود را برای پرورش مربیان پیش دبستانی با تدریس به آنها آغاز کرد و ﺗﻣﺎم ﺗﺟرﺑﯾﺎت اﯾن ﺳﺎل ها را ﺑﺎ ﺧود ﺑه ارﻣﻐﺎن ﮐودﮐﺎن روﯾش  بخشید.

او ﻣﯽﺧواهد همه ﮐودﮐﺎن را ﺧوشحال ﭘرورش ﺑدهد ﺗﺎ از آﻣوﺧﺗه های ﺧود ﻟذت ﺑﺑرﻧد و ﺑﺎﻟﻧده ﺷوﻧد او ﻣﯽﺧواهد ﮐودﮐﺎن ﻣﻔهوم  دوﺳﺗﯽ و ﻋﺷﻖ را در ﻋﯾن ﺗﻔﺎوت ھﺎی ﺟﺳﻣﯽ و ذهنی و روﺣﯽ ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﻧد و ﻣﯽﺧواهد ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ها و ﺗﻣﺎﯾل ذاﺗﯽ ﮐه در ﮐودﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﯾﻧد آﻧها را در دﻧﯾﺎی رﻧﮕﯽ تحت ﯾﮏ واﺣد ﺑرای آﯾﻧده ای درﺧﺷﺎن و زﯾﺑﺎ ﭘرورش دهد و آﻧها را ﺧوشحال  ﺑﺑﯾﻧﻧد.

 کارگاه های آموزش خانواده

مهد کودک و پیش دبستانی خصوصی رویش

 

ارزش های ما

مهم‌ترین چیزی که درباره‌ی رویش می‌توانیم بگوییم این است که عاشق کمک کردن به کیفیت یادگیری دانش‌آموزان هستیم و در این مسیر خیلی خیلی پیگیر و باانگیزه هستیم! و بسیار امیدواریم که تغییری هر چند جزئی در زندگی تحصیلی این آینده‌سازان کشورمان ایجاد کنیم.

 
نگرش ما در موسسه

آموزش و یادگیری نیرومندترین سلاحی است که می توان با آن جهان را دگرگون کرد

نیلسون ماندلا

 

 
پرورش کودکان شما برای آینده ای درخشان

ما برانیم تا با ارائه بهترین برنامه های آموزشی و پرورشی شما را در اره رسیدن به این امر مهم یاری رسانیم.

football
 
رضایتمندی شما

یکی از مهم ترین اصول اخلاق حرفه ایی ما رضایتمندی هرچه بیشتر شما از فرایند عملکردی مرکز رویش است

 
 
خدمات آنلاین با کیفیت

ارائه خدمات آنلاین در عرصه آموزش با راه اندازی سامانه مدیریت آموزش برای ارائه خدماتی متنوع به تمام کشور

دی ان ان